KONKURS za izbor i imenovanje direktora ustanove

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš

JAVNA USTANOVA „KSC I RADIO ILIJAŠ“ ILIJAŠ -

UPRAVNI ODBOR- Broj:19/2012

 

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 34/03), člana 27. i 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list R BiH, broj 6/92 i 13/94), člana 40.i 44. Pravila Javne ustanove „KULTURNO- SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“ , Upravni odbor na svojoj petoj redovnoj sjednice održanoj 16.03.2012. godine u postupku izbora i imenovanja direktora ustanove, objavljuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora ustanove na mandatni period od 4 godine

NAZIV POZICIJE Direktor ustanove KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ-1 izvršilac

 

II OPIS POZICIJE - organizuje i rukovodi radom Ustanove, - zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, - predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelanosti, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja, - izvršava odluke Upravnog odbora, - podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, - odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa u prvom stepenu, - naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana, - odgovara Upravnom odboru za rezultate rada i finansijskog poslovanja, - predlaže donošenje općih akata Ustanove, - potpisuje opće akte Ustanove, - obavlja i druge poslove koji mu kao poslovodnom organu u Ustanovi, po osnovu Zakona ovih Pravila i drugih općih akata padaju u nadležnost.

III OPĆI UVJET

I - da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja javnog oglasa, - da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim, i drugim imenovanjima u F BiH,

- da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

- da nema privatni finansijski interes u regularnom organu u koji se kandiduje, - da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u regularnom organu u koji se kandiduje,

- da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u regularnom organu za koji se kandiduje.

IV POSEBNI UVJETI

- da ima završenu VSS društvenog smjera,

- da ima 5 (pet) godina iskustva u struci, od toga najmanje 2 (dvije) godine na poslovima rukovođenja

- da nije krivično odgovarao i da se protiv istog ne vodi krivični postupak,

- da nije član Upravnog ili Nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju nekog Privrednog društva/preduzeća

V POTREBNI DOKUMENTI

- kraća biografija i kontakt telefon,

- uvjerenje o državljanstvu(ne starije od 6 (šest) mjeseci),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz stručnoj spremi (diplomu o završenom fakultetu),

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6(šest) mjeseci), - uvjerenje o radnom iskustvu,

- izjave za alineje od 4 do 9 tačke III (OPĆI UVJETI) i alineju 4 tačke IV (POSEBNI UVJETI), potpisane i ovjerene od strane nadležne općinske službe.

Kandidat koji bude imenovan za direktora Ustanove, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao. Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata. Podnosioci prijava s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom, biće pozvani na intervju od strane Upravnog odbora. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i donijeti ovjeren popunjen obrazac Izjave koji se odnosi na sukob interesa u slučaju da dođe do imenovanja pozvanog kandidata na poziciju direktora Ustanove. Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službne glasnik Bosne i Hercegovine broj 32/01). Nakon obavljenog intervjua Upravni odbor donosi odluku o izboru kandidata, a nakon toga odluku dostavlja izvršnom oraganu općine-općinskom načelniku na saglasnost. Lice koje nije dobilo saglasnost izvršnog organa općine-općinskog načelnika u natječaju za direktora Ustanove, ne može na ponovnom konkursu biti imenovano za direktora ili vršioca dužnosti direktora. Po dobijanju saglasnosti osnivača Upravni odbor će izvršiti konačno imenovanje, te će osigurati da se izvrši i javno objavi konačno imenovanje na poziciju u ustanovi u Službenim novinama Federacije BiH. O odluci o imenovanju direktora obavještavaju se učesnici u konkursu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke. Nezadovoljni učesnik može u roku od 8 (osam ) dana od dana prijema obavještenja, protiv odluke o imenovanju podnijeti prijedlog za pokretanje postupka pred nadležnim sudom. Konkurs će biti objavljen u Službenim novinama F BiH, dnevnom listu Oslobođenje, oglasnoj ploči Ustanove i WEB stranice Ustanove. Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom Prijava na KONKURS za upražnjenu poziciju:Direktor JU „KULTURNO SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ“- ne otvarati na sljedeću adresu: JU KSC I RADIO ILIJAŠ, ul. Hašima Spahića br. 23, 71380 Ilijaš.

Predsjednik Upravnog odbora

Najil Jusupović

Dodatne informacije

Open source productions